Stupa 1, Sanchi

 

Photographic Gallery of Sanchi's Stupas and Gateways

Stupa 1. Sanchi

Stupa 1. Sanchi.

Source: buddhanet.net

Saturday August 27, 2022
Các bài viết khác :