[00] Mục Lục

Saturday February 19, 2022

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikāya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chuyện Tiền Thân III (số 264-395)

--------------------

 

Mục Lục 

 

Chương III - Ba Bài Kệ (tiếp theo)

[01] PADUMAVAGGO - PHẨM HOA SEN

(264) Chuyện đại vương Panāda (Mahāpanādajātaka), (Ja 264)
(265) Chuyện mũi tên (Khurappajātaka), (Ja 265)
(266) Chuyện con ngựa quý Tốc Như Phong (Vātaggajātaka), (Ja 266)
(267) Chuyện con cua (Kakkaṭakajātaka), (Ja 267)
(268) Chuyện kẻ làm hại vườn (Ārāmadūsakajātaka), (Ja 268)
(269) Chuyện nàng Sujāta (Sujātajātaka), (Ja 269)
(270) Chuyện con cú (Ulūkajātaka), (Ja 270)

[02] ARAÑÑAVAGGO - PHẨM KHU RỪNG

(271) Chuyện kẻ làm bẩn giếng nước (Udapānadūsakajātaka), (Ja 271)
(272) Chuyện con cọp (Vyagghajātaka), (Ja 272)
(273) Chuyện con rùa (Kacchapajātaka), (Ja 273)
(274) Chuyện con chim tham ăn (Lolajātaka), (Ja 274)
(275) Chuyện con chim xinh xắn (Rucirajātaka), (Ja 275)
(276) Chuyện chánh pháp nước Kuru (Kurudhammajātaka), (Ja 276)
(277) Chuyện chim bồ câu (Romakajātaka), (Ja 277)
(278) Chuyện con trâu (Mahisajātaka), (Ja 278)
(279) Chuyện con hạc (Satapattajātaka), (Ja 279)
(280) Chuyện kẻ phá hư giỏ (Puṭadūsakajātaka), (Ja 280) 

[03] ABBHANTARAVAGGO - PHẨM CHÍNH GIỮA

(281) Chuyện trái xoài chính trung (Abbhantarajātaka), (Ja 281)
(282) Chuyện điều tốt nhất (Seyyaṃsajātaka), (Ja 282)
(283) Chuyện con heo rừng của thợ mộc (Vaḍḍhakīsūkarajātaka), (Ja 283)
(284) Chuyện vận may (Sirijātaka), (Ja 284)
(285) Chuyện heo rừng trong hang thủy tinh (Maṇisūkarajātaka), (Ja 285)

(286) Chuyện con heo liên căn (Sālukajātaka), (Ja 286)
(287) Chuyện chê bai lợi nhuận (Lābhagarahajātaka), (Ja 287)
(288) Chuyện xâu cá (Macchuddānajātaka), (Ja 288)
(289) Chuyện mong ước khác nhau (Nānācchandajātaka), (Ja 289)
(290) Chuyện thử thách giới đức (Sīlavīmaṃsajātaka), (Ja 290)

[04] KUMBHAVAGGO - PHẨM CÁI HŨ

(291) Chuyện cái bát thần (Bhadraghaṭajātaka), (Ja 291)
(292) Chuyện vua quạ Supatta (Supattajātaka), (Ja 292)
(293) Chuyện thân hư hoại (Kāyavicchandajātaka), (Ja 293)
(294) Chuyện con chim ăn trái đào (Jambukhādakajātaka), (Ja 294)
(295) Chuyện loài hạ liệt (Antajātaka), (Ja 295)
(296) Chuyện biển cả (Samuddajātaka), (Ja 296)
(297) Chuyện dục tình nhảm nhí (Kāmavilāpajātaka), (Ja 297)
(298) Chuyện trái sung (Udumbarajātaka), (Ja 298)
(299) Chuyện ẩn sĩ Komāya-Putta (Komāyaputtajātaka), (Ja 299)
(300) Chuyện chó sói (Vakajātaka), (Ja 300)

Chương IV: Phẩm Bốn Bài Kệ

[05] VIVARAVAGGO - PHẨM HÃY MỞ RA

(301) Chuyện tiểu vương Kāliṅga (Cullakāliṅgajātaka), (Ja 301)
(302) Chuyện đại kỵ sĩ (Mahā-assārohajātaka), (Ja 302)
(303) Chuyện vị thánh vương (Ekarājajātaka), (Ja 303)
(304) Chuyện rắn thần Daddara (Daddarajātaka), (Ja 304)
(305) Chuyện thử thách giới đức (Sīlavīmaṃsajātaka), (Ja 305)
(306) Chuyện hoàng hậu Sujātā (Sujātājātaka), (Ja 306)
(307) Chuyện thân cây Hồng diệp (Palāsajātaka), (Ja 307)
(308) Chuyện chim gõ kiến (Javasakuṇajātaka), (Ja 308)
(309) Chuyện người tiện dân (Chavakajātaka), (Ja 309)

(310) Chuyện vị quốc sư Sayha (Sayhajātaka), (Ja 310)

[06] PUCIMANDAVAGGO - PHẨM CÂY PUCIMANDA

(311) Chuyện cây Pucimanda (Pucimandajātaka), (Ja 311)
(312) Chuyện ẩn sĩ Kassapa chậm trễ (Kassapamandiyajātaka), (Ja 312)
(313) Chuyện đạo lý kham nhẫn (Khantivādijātaka), (Ja 313)
(314) Chuyện địa ngục nồi sắt (Lohakumbhijātaka), (Ja 314)
(315) Chuyện miếng thịt (Maṃsajātaka), (Ja 315)
(316) Chuyện con thỏ (Sasajātaka), (Ja 316)
(317) Chuyện khóc người chết (Matarodanajātaka), (Ja 317)

(318) Chuyện vòng hoa Kaṇavera (Kaṇaverajātaka), (Ja 318)
(319) Chuyện chim đa đa (Tittirajātaka), (Ja 319)
(320) Chuyện dễ cho (Succajajātaka), (Ja 320)

[07] KUṬIDŪSAKAVAGGO - PHẨM KẺ PHÁ HOẠI CỐC LIÊU

(321) Chuyện kẻ đốt lều (Kuṭidūsakajātaka), (Ja 321)
(322) Chuyện tiếng động mạnh (Daddabhajātaka), (Ja 322)
(323) Chuyện vua Brahmadatta (Brahmadattajātaka), (Ja 323)
(324) Chuyện thầy tu mặc áo da (Cammasāṭakajātaka), (Ja 324)
(325) Chuyện con tắc kè (Godhajātaka), (Ja 325)

(326) Chuyện thiên hoa Kakkāru (Kakkārujātaka), (Ja 326)
(327) Chuyện hoàng hậu Kākāti (Kākātijātaka), (Ja 327)
(328) Chuyện khóc người chết (Ananusociyajātaka), (Ja 328)
(329) Chuyện con khỉ đen lớn (Kāḷabāhujātaka), (Ja 329)
(330) Chuyện thử thách giới đức (Sīlavīmaṃsajātaka), (Ja 330)

[08] KOKĀLIKAVAGGO- PHẨM KOKĀLIKA

(331) Chuyện trưởng lão Kokālika (Kokālikajātaka), (Ja 331)
(332) Chuyện chiếc gậy thúc xe (Rathalaṭṭhijātaka), (Ja 332)
(333) Chuyện con tắc kè (Pakkagodhajātaka), (Ja 333)
(334) Chuyện khuyến dụ quốc vương (Rājovādajātaka), (Ja 334)
(335) Chuyện chó rừng (Jambukajātaka), (Ja 335)
(336) Chuyện vương tử Chatta vĩ đại (Brahāchattajātaka), (Ja 336)
(337) Chuyện cái sàng tọa (Pīṭhajātaka), (Ja 337)

(338) Chuyện vỏ trấu (Thusajātaka), (Ja 338)
(339) Chuyện xứ Bāveru (Bāverujātaka), (Ja 339)
(340) Chuyện trưởng giả Visayha (Visayhajātaka), (Ja 340)

[09] CŪḶAKUṆĀLAVAGGO - PHẨM TIỂU KUṆĀLA

(341) Chuyện vua Kannarī (Kinnarījātaka), (Ja 341)
(342) Chuyện con khỉ (Vānarajātaka), (Ja 342)
(343) Chuyện con hạc (Kuntinījātaka), (Ja 343)
(344) Chuyện người ăn trộm xoài (Ambacorajātaka), (Ja 344)
(345) Chuyện con rùa lười biếng (Gajakumbhajātaka), (Ja 345)
(346) Chuyện đạo sĩ Kesava (Kesavajātaka), (Ja 346)
(347) Chuyện cái chày sắt (Ayakūṭajātaka), (Ja 347)
(348) Chuyện chốn rừng hoang (Āraññajātaka), (Ja 348)
(349) Chuyện lời gièm pha (Sandhibhedajātaka), (Ja 349)
(350) Chuyện vấn đề của chư thiên (Devatāpañhajātaka), (Ja 350)

Chương V - Phẩm Năm Bài Kệ

[10] MAṆIKUṆḌALAVAGGO

PHẨM BÔNG TAI NGỌC MA-NI

(351) Chuyện vòng tai bằng ngọc (Maṇikuṇḍalajātaka), (Ja 351)
(352) Chuyện chàng Sujāta (Sujātajātaka), (Ja 352)
(353) Chuyện cành cây thanh tịnh (Dhonasākhajātaka), (Ja 353)
(354) Chuyện con rắn (Uragajātaka), (Ja 354)
(355) Chuyện vương tử Ghata (Ghatajātaka), (Ja 355)
(356) Chuyện nam tử Kāraṇḍiya (Kāraṇḍiyajātaka), (Ja 356)
(357) Chuyện chim cút (Laṭukikajātaka), (Ja 357)
(358) Chuyện tiểu vương tử hộ pháp (Culladhammapālajātaka), (Ja 358)

(359) Chuyện con nai vàng (Suvaṇṇamigajātaka), (Ja 359)
(360) Chuyện hoàng hậu Susandhi (Susandhijātaka), (Ja 360)

[11] VAṆṆĀROHAVAGGO - PHẨM MÀU DA VÀ DÁNG VÓC

(361) Chuyện sắc đẹp (Vaṇṇārohajātaka), (Ja 361)
(362) Chuyện thử nghiệm đức hạnh (Sīlavīmaṃsajātaka), (Ja 362)
(363) Chuyện hổ thẹn (Hirijātaka), (Ja 363)
(364) Chuyện con đom đóm (Khajjopaṇakapañhojātaka), (Ja 364)
(365) Chuyện người luyện rắn (Ahituṇḍikajātaka), (Ja 365)
(366) Chuyện con quỷ Gumbiya (Gumbiyajātaka), (Ja 366)
(367) Chuyện vị y sĩ già (Sāḷiyajātaka), (Ja 367)
(368) Chuyện dây trói buộc (Tacasārajātaka), (Ja 368)
(369) Chuyện chàng trai Mittavinda (Mittavindakajātaka), (Ja 369)
(370) Chuyện cây hồng phượng vĩ (Palāsajātaka), (Ja 370)

[12] AḌḌHAVAGGO - PHẨM MỘT NỬA

(371) Chuyện hoàng tử Kosala (Dīghitikosalajātaka), (Ja 371)

(372) Chuyện hai chú nai con (Migapotajātaka), (Ja 372)
(373) Chuyện con chuột (Mūsikajātaka), (Ja 373)
(374) Chuyện chàng tiểu xạ thủ (Culladhanuggahajātaka), (Ja 374)
(375) Chuyện chim bồ câu (Kapotajātaka), (Ja 375)

Chương VI: Phẩm Sáu Bài Kệ

[13] AVĀRIYAVAGGO - PHẨM GÃ CHÈO ĐÒ

(376) Chuyện người lái đò (Avāriyajātaka), (Ja 376)
(377) Chuyện bà-la-môn Setakeku (Setaketujātaka), (Ja 377)
(378) Chuyện bà-la-môn Darīmukha (Darīmukhajātaka), (Ja 378)

(379) Chuyện núi Neru (Nerujātaka), (Ja 379)
(380) Chuyện thiên nữ Āsaṅka (Āsaṅkajātaka), (Ja 380)
(381) Chuyện chim thứu Migālopa (Migālopajātaka), (Ja 381)
(382) Chuyện hai thiên nữ Siri và Kālakaṇṇi (Sirikālakaṇṇijātaka), (Ja 382)
(383) Chuyện kê vương (Kukkuṭajātaka), (Ja 383)
(384) Chuyện pháp ấn (Dhammadhajajātaka), (Ja 384)
(385) Chuyện lộc vương hoan hỷ (Nandiyamigajātaka), (Ja 385)

[14] SENAKAVAGGO - PHẨM VUA SENAKA

(386) Chuyện con lừa (Kharaputtajātaka), (Ja 386)

(387) Chuyện cây kim (Sūcijātaka), (Ja 387)
(388) Chuyện con heo mõm dài (Tuṇḍilajātaka), (Ja 388)
(389) Chuyện con cua vàng (Suvaṇṇakakkaṭakajātaka), (Ja 389)
(390) Chuyện chim Mayhaka (Mayhakajātaka), (Ja 390)
(391) Chuyện vị tà thuật sư (Dhajaviheṭhajātaka), (Ja 391)
(392) Chuyện củ hoa sen (Bhisapupphajātaka), (Ja 392)
(393) Chuyện món tàn thực (Vighāsajātaka), (Ja 393)
(394) Chuyện chim cút (Vaṭṭakajātaka), (Ja 394)
(395) Chuyện con quạ (Kākajātaka), (Ja 395)