Tet Holiday – Vietnam Traditional Lunar New Year at Khemārāma

New Year's Eve, Blessing Chanting, and traditional Tet at Khemārāma Nunnery.

 

 

 

 

 

Thursday January 26, 2023
Tags : new noi_bat
Các bài viết khác :