Wednesday February 16, 2022

Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Tập IV - Thiên Sáu Xứ

_______________

[42] Chương VIII

Tương Ưng Thôn Trưởng
-ooOoo-