[00] Mục Lục

Monday February 14, 2022

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikāya

Trưởng Lão Ni Kệ - Therīgāthā
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

--------------------

Mục Lục

 

Phẩm Một - Tập Một Kệ

(1) Vô danh Ni (Aññata­rā­therī­gāthā), (Thig 1.1)

(2) Muttā­therī­gāthā, (Thig 1.2)

(3) Puṇṇā­therī­gāthā, (Thig 1.3)

(4) Tissā­therī­gāthā, (Thig 1.4)

(5) Aññata­rā­tissā­therī­gāthā, (Thig 1.5)

(6) Dhīrā­therī­gāthā, (Thig 1.6)

(7) Vīrātherīgāthā, (Thig 1.7)

(8) Mittā­therī­gāthā, (Thig 1.8)

(9) Bhadrā­therī­gāthā, (Thig 1.9)

(10) Upasa­mā­therī­gāthā, (Thig 1.10)

(11) Muttā­therī­gāthā, (Thig 1.11)

(12) Dhamma­dinnā­therī­gāthā, (Thig 1.12)

(13) Visā­khā­therī­gāthā, (Thig 1.13)

(14) Sumanā­therī­gāthā, (Thig 1.14)

(15) Uttarā­therī­gāthā, (Thig 1.15)

(16) Vuḍḍha­pabba­ji­ta­sumanā­therī­gāthā, (Thig 1.16)

(17) Dhammā­therī­gāthā, (Thig 1.17)

(18) Saṃghā­therī­gāthā, (Thig 1.18)

Phẩm Hai - Tập Hai Kệ

(19) Abhirū­pa­nandā­therī­gāthā, (Thig 2.1)

(20) Jentā­therī­gāthā, (Thig 2.2)

(21) Sumaṅga­la­mātā­therī­gāthā, (Thig 2.3)

(22) Aḍḍha­kāsi­therī­gāthā, (Thig 2.4)

(23) Cittā­therī­gāthā, (Thig 2.5)

(24) Metti­kā­therī­gāthā, (Thig 2.6)

(25) Mittā­therī­gāthā, (Thig 2.7)

(26) Abhaya­mātu­therī­gāthā, (Thig 2.8)

(27) Abhayā­therī­gāthā, (Thig 2.9)

(28) Sāmātherīgāthā, (Thig 2.10)

Phẩm Ba - Tập Ba Kệ

(29) Apa­rāsāmā­therī­gāthā, (Thig 3.1)

(30) Uttamā­therī­gāthā, (Thig 3.2)

(31) Aparā­uttamā­therī­gāthā, (Thig 3.3)

(32) Dantikā­therī­gāthā, (Thig 3.4)

(33) Ubbiri­therī­gāthā, (Thig 3.5)

(34) Sukkā­therī­gāthā, (Thig 3.6)

(35) Selātherīgāthā, (Thig 3.7)

(36) Somātherīgāthā, (Thig 3.8)

Phẩm Bốn - Tập Bốn Kệ

(37) Bhaddā­kā­pilānī­therī­gāthā, (Thig 4.1)

Phẩm Năm - Tập Năm Kệ

(38) Aññata­ra­therī­gāthā, (Thig 5.1)

(39) Vimalā­therī­gāthā, (Thig 5.2)

(40) Sīhātherīgāthā, (Thig 5.3)

(41) Sun­darī­nandā­therī­gāthā, (Thig 5.4)

(42) Nan­dutta­rā­therī­gāthā, (Thig 5.5)

(43) Mittā­kāḷī­therī­gāthā, (Thig 5.6)

(44) Sakulā­therī­gāthā, (Thig 5.7)

(45) Soṇātherīgāthā, (Thig 5.8)

(46) Bhaddā­kuṇḍa­la­kesā­therī­gāthā, (Thig 5.9)

(47) Paṭācā­rā­therī­gāthā, (Thig 5.10)

(48) Tiṃ­samat­tā­therī­gāthā, (Thig 5.11)

(49) Candā­therī­gāthā, (Thig 5.12)

Phẩm Sáu - Tập Sáu Kệ

(50) Pañca­sata­mattā­therī­gāthā, (Thig 6.1)

(51) Vāseṭṭhī­therī­gāthā, (Thig 6.2)

(52) Khemā­therī­gāthā, (Thig 6.3)

(53) Sujātā­therī­gāthā, (Thig 6.4)

(54) Ano­pamā­therī­gāthā, (Thig 6.5)

(55) Mahā­pajā­pati­gotamī­therī­gāthā, (Thig 6.6)

(56) Guttā­therī­gāthā, (Thig 6.7)

(57) Vijayā­therī­gāthā, (Thig 6.8)

Phẩm Bảy - Tập Bảy Kệ

(58) Uttarā­therī­gāthā, (Thig 7.1)

(59) Cālātherīgāthā, (Thig 7.2)

(60) Upa­cā­lā­therī­gāthā, (Thig 7.3)

Phẩm Tám - Tập Tám Kệ

(61) Sīsūpa­cālā­therī­gāthā, (Thig 8.1)

Phẩm Chín - Tập Chín Kệ

(62) Vaḍḍha­mātātherī­gāthā, (Thig 9.1)

Phẩm Mười - Tập Mười Kệ

(63) Kisā­gotamī­therī­gāthā, (Thig 10.1)

Phẩm Mười Một - Tập Mười Hai Kệ

(64) Uppa­lavaṇṇā­therī­gāthā, (Thig 11.1)

Phẩm Mười Hai - Tập Mười Sáu Kệ

(65) Puṇṇā­therī­gāthā, (Thig 12.1)

Phẩm Mười Ba - Tập Hai Mươi Kệ

(66) Amba­pālī­therī­gāthā, (Thig 13.1)

(67) Rohiṇī­therī­gāthā, (Thig 13.2)

(68) Cāpātherīgāthā, (Thig 13.3)

(69) Sun­darī­therī­gāthā, (Thig 13.4)

(70) Subhā­kammā­ra­dhītu­therī­gāthā, (Thig 13.5)

Phẩm Mười Bốn - Tập Ba Mươi Kệ

(71) Subhājīva­kam­ba­vanikā­therī­gāthā, (Thig 14.1)

Phẩm Mười Lăm - Tập Bốn Mươi Kệ

(72) Isidā­sī­therī­gāthā, (Thig 15.1)

Phẩm Mười Sáu - Ðại Phẩm

(73) Sume­dhā­therī­gāthā, (Thig 16.1)