[00] Mục Lục

Thursday February 17, 2022

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikāya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chuyện Tiền Thân II (số 121-263)

--------------------

 

Mục Lục 

Chương I - Một Bài Kệ

[01] PHẨM KUSANĀLI

(121) Chuyện thần cây cỏ Kusa (Kusanāḷijātaka), (Ja 121)
(122) Chuyện kẻ ngu (Dummedhajātaka), (Ja 122)
(123) Chuyện cái cán cày (Naṅgalīsajātaka), (Ja 123)
(124) Chuyện trái xoài (Ambajātaka), (Ja 124)
(125) Chuyện người nô lệ Kaṭāhaka (Kaṭāhakajātaka), (Ja 125)
(126) Chuyện tướng của kiếm (Asilakkhaṇajātaka), (Ja 126)
(127) Chuyện người nô lệ Kalaṇḍuka (Kalaṇḍukajātaka), (Ja 127)
(128) Chuyện con mèo (Biḷāravatajātaka), (Ja 128)
(129) Chuyện kẻ thờ lửa (Aggikabhāradvājajātaka), (Ja 129)
(130) Chuyện nữ Bà-la-môn Kosiya (Kosiyajātaka), (Ja 130)

[02] PHẨM ASAMPADĀNA

(131) Chuyển kẻ vong ân (Asampadānajātaka), (Ja 131)
(132) Chuyện ngũ dục lạc (Bhīrukajātaka), (Ja 132)
(133) Chuyện lửa cháy (Ghatāsanajātaka), (Ja 133)
(134) Chuyện thiền quán (Jhānasodhanajātaka), (Ja 134)
(135) Chuyện Nguyệt Quang (Candābhajātaka), (Ja 135)
(136) Chuyện con thiên nga vàng (Suvaṇṇahaṁsajātaka), (Ja 136)
(137) Chuyện con mèo (Babbujātaka), (Ja 137)
(138) Chuyện con cắc kè (Godhajātaka), (Ja 138)
(139) Chuyện cả hai mặt thất bại (Ubhatobhaṭṭhajātaka), (Ja 1390)
(140) Chuyện con quạ (Kākajātaka), (Ja 140)

[03] PHẨM KAKANTAKA

(141) Chuyện con cắc kè (Godhajātaka), (Ja 141)
(142) Chuyện con chó rừng (Siṅgālajātaka), (Ja 142)
(143) Chuyện chiếu sáng như mặt trời (Virocanajātaka), (Ja 143)
(144) Chuyện cái đuôi bò (Naṅguṭṭhajātaka), (Ja 144)
(145) Chuyện con vẹt Rādha (Rādhajātaka), (Ja 145)
(146) Chuyện con quạ (Samuddakākajātaka), (Ja 146)
(147) Chuyện áo vải màu đỏ (Puppharattajātaka), (Ja 147)
(148) Chuyện con chó rừng (Siṅgālajātaka), (Ja 148)
(149) Chuyện cây một lá (Ekapaṇṇajātaka), (Ja 149)
(150) Chuyện thanh niên Sañjīva (Sañjīvajātaka), (Ja 150)

Chương II - Hai Bài Kệ

[04] PHẨM DALHA

(151) Chuyện lời giáo giới cho vua (Rājovādajātaka), (Ja 151)
(152) Chuyện con cho rừng (Siṅgālajātaka), (Ja 152)
(153) Chuyện con heo rừng (Sūkarajātaka), (Ja 153)
(154) Chuyện con rắn (Uragajātaka), (Ja 154)
(155) Chuyện nhảy mũi (Bhaggajātaka), (Ja 155)
(156) Chuyện hoàng tử có tâm thâu phục (Alīnacittajātaka), (Ja 156)
(157) Chuyện công đức (Guṇajātaka), (Ja 157)
(158) Chuyện con ngựa Suhanu (Suhanujātaka), (Ja 158)
(159) Chuyện con công (Morajātaka), (Ja 159)
(160) Chuyện con ngỗng xanh sẫm (Vinīlajātaka), (Ja 160)

[05] PHẨM SANTAHAVA

(161) Chuyện ẩn sĩ Indasamānagotta (Indasamānagottajātaka), (Ja 161)
(162) Chuyện mối thâm giao (Santhavajātaka), (Ja 162)
(163) Chuyện vua Susīma (Susīmajātaka), (Ja 163)
(164) Chuyện chim diều hâu (Gijjhajātaka), (Ja 164)
(165) Chuyện con chuột rừng (Nakulajātaka), (Ja 165)
(166) Chuyện Bà-la-môn Upasāḷha (Upasāḷakajātaka), (Ja 166)
(167) Chuyện trưởng lão Samiddhi (Samiddhijātaka), (Ja 167)
(168) Chuyện chim diều hâu (Sakuṇagghijātaka), (Ja 168)
(169) Chuyện đạo sư Araka (Arakajātaka), (Ja 169)
(170) Chuyện con kỳ nhông (Kakaṇṭakajātaka), (Ja 170) 

[06] PHẨM THIỆN PHÁP

(171) Chuyện thiện pháp (Kalyāṇadhammajātaka), (Ja 171)
(172) Chuyện núi Daddara (Daddarajātaka), (Ja 172)
(173) Chuyện con vượn (Makkaṭajātaka), (Ja 173)
(174) Chuyện con vượn lừa dối (Dubbhiyamakkaṭajātaka), (Ja 174)
(175) Chuyện đảnh lễ mặt trời (Ādiccupaṭṭhānajātaka), (Ja 175)
(176) Chuyện một nắm đậu (Kaḷāyamuṭṭhijātaka), (Ja 176)
(177) Chuyện cây Tinduka (Tindukajātaka), (Ja 177)
(178) Chuyện con rùa (Kacchapajātaka), (Ja 178)
(179) Chuyện Bà-la-môn Satadhamma (Satadhammajātaka), (Ja 179)
(180) Chuyện khó cho (Duddadajātaka), (Ja 180)

[07] PHẨM ASADISA

(181) Chuyện hoàng tử vô địch (Asadisajātaka), (Ja 181)
(182) Chuyện con voi thiện chiến (Saṅgāmāvacarajātaka), (Ja 182)
(183) Chuyện đồ tàn thực (Vālodakajātaka), (Ja 183)
(184) Chuyện người luyện ngựa Giridanta (Giridattajātaka), (Ja 184)
(185) Chuyện tâm bất tịnh (Anabhiratijātaka), (Ja 185)
(186) Chuyện vua mang sữa đông (Dadhivāhanajātaka), (Ja 186)
(187) Chuyện bốn vẻ đẹp (Catumaṭṭhajātaka), (Ja 187)
(188) Chuyện sư tử lai chó rừng (Sīhakotthujātaka), (Ja 188)
(189) Chuyện tấm da sư tử (Sīhacammajātaka), (Ja 189)
(190) Chuyện giữ giới (Sīlānisaṁsajātaka), (Ja 190)

[08] PHẨM RUHAKA

(191) Chuyện tế sư Ruhaka ( Ruhakajātaka), (Ja 191)
(192) Chuyện thiên nữ Siri và Kāḷakaṇṇi (Sirikāḷakaṇṇijātaka), (Ja 192)
(193) Chuyện hoàng tử Liên-hoa (Cūḷapadumajātaka), (Ja 193)
(194) Chuyện kẻ trộm ngọc (Maṇicorajātaka), (Ja 194)
(195) Chuyện hòn núi đẹp (Pabbatūpattharajātaka), (Ja 195)
(196) Chuyện con ngựa bay (Valāhakassajātaka), (Ja 196)
(197) Chuyện bạn - thù (Mittāmittajātaka), (Ja 197)
(198) Chuyện con vẹt Rādha (Rādhajātaka), (Ja 198)
(199) Chuyện người gia chủ (Gahapatijātaka), (Ja 199)
(200) Chuyện giới hạnh tốt lành (Sādhusīlajātaka), (Ja 200)

[09] PHẨM NATAMDAIHA

(201) Chuyện nhà tù trói buộc (Bandhanāgārajātaka), (Ja 201)
(202) Chuyện tánh nghịch ngợm (Keḷisīlajātaka), (Ja 202)
(203) Chuyện tu tập từ tâm (Khaṇḍajātaka), (Ja 203)
(204) Chuyện con quạ Vīraka (Vīrakajātaka), (Ja 204)
(205) Chuyện cá sông Hằng (Gaṅgeyyajātaka), (Ja 205)
(206) Chuyện con nai núi (Kuruṅgamigajātaka), (Ja 206)
(207) Chuyện vua Assaka (Assakajātaka), (Ja 207)
(208) Chuyện con cá sấu (Susumārajātaka), (Ja 208)
(209) Chuyện con chim mồi (Kukkuṭajātaka), (Ja 209)
210) Chuyện con chim gõ mõ (Kandagalakajātaka), (Ja 210)

[10] PHẨM BIRANATTHAMBAHAKA
(Ðám cỏ thơm)

(211) Chuyện chàng trai Somadatta (Somadattajātaka), (Ja 211)
(212) Chuyện thức ăn thừa (Ucchiṭṭhabhattajātaka), (Ja 212)
(213) Chuyện vua Bharu (Bharujātaka), (Ja 213)
(214) Chuyện con sông đầy (Puṇṇanadījātaka), (Ja 214)
(215) Chuyện con rùa (Kacchapajātaka), (Ja 215)
(216) Chuyện con cá (Macchajātaka), (Ja 216)
(217) Chuyện người bán rau (Seggujātaka), (Ja 217)
(218) Chuyện người lái buôn lừa đảo (Kūṭavāṇijajātaka), (Ja 218)
(219) Chuyện đáng chỉ trích (Garahitajātaka), (Ja 219)
(220) Chuyện tế sư Dhammadhaja (Dhammadhajajātaka), (Ja 220)

[11] PHẨM KĀSĀVA

(221) Chuyện tấm y vàng (Kāsāvajātaka), (Ja 221)
(222) Chuyện con khỉ Cūḷanandiya (Cūḷanandiyajātaka), (Ja 222)
(223) Chuyện thức ăn đi đường (Puṭabhattajātaka), (Ja 223)
(224) Chuyện con cá sấu (Kumbhilajātaka), (Ja 224)
(225) Chuyện đề cao tính kham nhẫn (Khantivaṇṇajātaka), (Ja 225)
(226) Chuyện con cú (Kosiyajātaka), (Ja 226)
(227) Chuyện con bọ ăn phân (Gūthapāṇajātaka), (Ja 227)
(228) Chuyện Bà-la-môn Kāmanīta (Kāmanītajātaka), (Ja 228)
(229) Chuyện du sĩ Palāyi (Palāyitajātaka), (Ja 229)
(230) Chuyện du sĩ Palāyi thứ hai (Dutiyapalāyitajātaka), (Ja 230)

 

[12] PHẨM UPĀHANA

(231) Chuyện chiếc giày (Upāhanajātaka), (Ja 231)
(232) Chuyện không được hướng dẫn (Vīṇāguṇajātaka), (Ja 232)
(233) Chuyện mũi tên (Vikaṇṇajātaka), (Ja 233)
(234) Chuyện nàng Asitābhū (Asitābhūjātaka), (Ja 234)
(235) Chuyện vị ẩn sĩ Vaccha-Nakha (Vacchanakhajātaka), (Ja 235)
(236) Chuyện con cò (Bakajātaka), (Ja 236)
(237) Chuyện thành Sāketa (Sāketajātaka), (Ja 237)
(238) Chuyện một chữ (Ekapadajātaka), (Ja 238)
(239) Chuyện con nhái xanh (Haritamaṇḍūkajātaka), (Ja 239)
(240) Chuyện vua Mahāpiṅgala (Mahāpiṅgalajātaka), (Ja 240)

[13] PHẨM SIGĀLA - (Chó rừng)

(241) Chuyện vua chó rừng Sabbadāṭha (Sabbadāṭhajātaka), (Ja 241)
(242) Chuyện con chó (Sunakhajātaka), (Ja 242)
(243) Chuyện nhạc sĩ Guttila (Guttilajātaka), (Ja 243)
(244) Chuyện ly dục (Vīgaticchajātaka), (Ja 244)
(245) Chuyện kinh pháp môn căn bản (Mūlapariyāyajātaka), (Ja 245)
(246) Chuyện lời phỉ báng (Telovādajātaka), (Ja 246)
(247) Chuyện hoàng tử Pādañjali (Pādañjalijātaka), (Ja 247)
(248) Chuyện thí dụ cây Kiṁsuka (Kiṁsukopamajātaka), (Ja 248)
(249) Chuyện con khỉ Sālaka (Sālakajātaka), (Ja 249)
(250) Chuyện con khỉ (Kapijātaka), (Ja 250)

CHƯƠNG III: Ba Bài Kệ

[14] PHẨM SAṄKAPPA

(251) Chuyện dục tầm (Saṅkapparāgajātaka), (Ja 251)
(252) Chuyện một nắm mè (Tilamuṭṭhijātaka), (Ja 252)
(253) Chuyện vua rắn Maṇikaṇṭha (Maṇikaṇṭhajātaka), (Ja 253)
(254) Chuyện con ngựa quý ăn cám gạo đỏ (Kuṇḍakakucchisindhavajātaka), (Ja 254)
(255) Chuyện con vẹt (Sukajātaka), (Ja 255)
(256) Chuyện cái giếng cũ (Jarūdapānajātaka), (Ja 256)
(257) Chuyện người hầu cận Gāmaṇi-Canda (Gāmaṇicandajātaka), (Ja 257)
(258) Chuyện đại vương Mandhātu (Mandhātujātaka), (Ja 258)
(259) Chuyện ẩn sĩ Tirīṭa-Vaccha (Tirīṭavacchajātaka), (Ja 259)
(260) Chuyện sứ giả của cái bụng (Dūtajātaka), (Ja 260)

[15] PHẨM KOSYA

(261) Chuyện hoa sen (Padumajātaka), (Ja 261)
(262) Chuyện bàn tay mềm mại (Mudupāṇijātaka), (Ja 262)
(263) Chuyện tiểu dục tham (Cūlapalobhanajātaka), (Ja 263)