Master Vien Minh’s poems

        Phật

       Phật thật ngự trong lòng
       Đêm ngày thường soi sáng
       Thờ Tâm Phật bên trong
       Hơn trăm ngàn hình tượng.

       Buddha

       The true Buddha dwells in everybody’s heart
       That shines all the time
       It is preferable to worship the internal Buddha’s mind
       Than any other external Buddha’s statues.

       Phật chẳng thương ai, chẳng ghét ai
       Phật cùng chúng sanh vốn chẳng hai
       Chúng sanh luyến ái tâm nhân ngã
       Chư Phật từ bi tánh bản lai.

       The Buddha is not a person who loves or hates others
       The essence of a Buddha and a regular one is homogeneous.
       The Buddha is inherently compassionate,
       Whereas the worldling is tied to their ego mind.

       Pháp

       Pháp Phật khai thị vốn Như Nhiên (1)
       Trở lại (2) ngay đây (3) pháp hiện tiền (4)
       Thoát khỏi thời gian (5), điên đảo tưởng
       Tâm không Bậc trí tự chứng liền (6)

       (1) Svākkhāto Bhagavatā Dhammo.
       (2) Ehipassiko
       (3) Opanayiko
       (4) Sandiṭṭhiko
       (5) Akāliko
       (6) Paccattam veditabbo viññūhi.

       Dhamma

       The Dhamma preached by the Buddha is inherently well-explained( 1)
       That is not only verifiable (2), applicable (3), and perceivable (4)
       But also immediate, timeless and insane thoughts
       This results the wise’s realisation of the non-attached mind (6).

       Thiền - Tịnh

       Không thiền, không tịnh, Ta cũng không,
       Chẳng kiếm, chẳng tìm, Pháp liền thông
       Chỉ tại phân vân Tâm khốn khổ
       Sao bằng rỗng lặng Tánh thong dong.

       Meditation - Tranquillity

       There isn't any meditation, peace, or “I”,
       When there is no desire, the Dhamma becomes automatically tranquil
       The mind is anguished as a result of sceptical doubt,
       Which is never comparable to the mental state of pure calmness and peace.

       Tâm

       Muốn tịnh tâm chẳng tịnh
       Buông ra ngay đó an
       Trong lòng còn trước niệm
       Sao thấy được Niết-bàn?

       Mind

       It is harder for the wandering mind to settle down the more you desire to repress it
       Only when one relinquishes all desire will it become instantly peaceful
       How to experience Nirvana's flavor
       When one's head is buzzing with all different kinds of concepts?

Friday November 17, 2023
Tags : new
Các bài viết khác :