Bhikkkhuī Pātimokkha Fourth Edition

 


-- Pāli text with English based on the translation by Ṭhānissaro Bhikkhu
-- 1st and 2nd editions compiled and edited by Sujato Bhikkhu
-- Tapassi Bhikkhu (now David Martin Briggs)
-- Adhimuttī Bhikkhunī (then Melanie Fritz)
-- Jāgariyā Sāmaṇerī (now Che Chong Peng)
-- 3rd and 4th editions edited by Tathālokā Bhikkhunī and Nimmalā Bhikkhunī

Download here: Bhikkhuni_Pātimokkha_FourthEdition_pdf

Saturday June 4, 2022
Tags : new noi_bat
Các bài viết khác :